کسب درآمد از پاپ آپ

كارگزینی،صدور احكام و بخشنامه ها
برقراری فوق العاده شغل ، فوق العاده ویژه ، فوق العاده جذب بدون سقف حق کارکنان غیر هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی 
قالب وبلاگ
نویسندگان
صفحات جانبی
فصل نهم آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیأت علمی دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

پسندیدم
 آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیأت علمی دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
فصل نهم : حقوق ومزایا

ماده - 56 نظام پرداخت کارمندان موسسه بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی های مذکور در مواد آتی خواهد بود .امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذ کور در این فصل ضرب درضریب ریالی سالیانه، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می گیرد. ضریب ریالی مذکور در این ماده برای سال اول اجرا( 1390) 700 ریال تعیین می گردد سال های بعد افزایش حقوق کارمندان موسسه، حداقل معادل ضریب ریالی اعلام شده از سوی دولت که توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می گرد، قابل اعمال می باشد.

ماده - 57 مشاغل مشمول این آیین نامه به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه بر اساس عواملی نظیر اهمیت، پیچیدگی وظایف و مسؤولیت ها، سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص یافته و به تصویب هیأت امنا ( خواهد رسید .امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل، حداقل ( 2400 ) و حداکثر آن 7000 برابر دستورالعمل پیوست می باشد.
تبصره - 1 افزایش امتیازات جدول یا جداول موضوع این ماده وتبصره های آن با پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه و تأیید هیأت امناء قابل اجرا می باشد، درج تفاوت تطبیق مانع افزایش ضریب سالانه حقوق کارمندان و افزایش ناشی از اجرای مفاد این آیین نامه نخواهد بود . حذف مبلغ تفاوت تطبیق از احکام کارگزینی کارمندان تابع دستورالعملی خواهد بود که از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه پیشنهاد و به تصویب هیأت امنا می رسد.
تبصره - 2 به منظور تطبیق حقوق و مزایای افرادی که از زمان لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خمات کشوری تا تصویب ای آیین نامه استخدام شده اند حقوق و مزایای این افراد با حقوق و مزایای کارمندان مشابه در سال 1387 تطبیق داده شده و اختلاف ریالی به عنوان تفاوت تطبیق در احکام کارگزینی درج خواهد شد .تفاوت تطبیق این کارمندان تابع تبصره 1 این ماده خواهد بود.
تبصره - 3 هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگی ها، حداکثر در پنج رتبه :مقدماتی ، پایه ، ارشد ، خبره وعالی طبقه بندی می گردد و هرکدام از رتبه ها به یکی از طبقات جد ول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می یابد .شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی و اولین طبقه شغلی مربوط قرار می گیرند و در طول دوره خدمت در قالب دستورالعمل تهیه شده از سو ی معاونت توسعه مدریت ومنابع وزارتخانه بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارت ها، انجام خدمات برجسته،طی دوره های آموزشی، میزان جلب رضایت ارباب رجوع متناسب با ویژگی های مشاغل، ارزیابی وحسب امتیازات کسب شده و طی حداقل مدت سنوات خدمت مورد نیاز به رتبه های پایه، ارشد، خبره وعالی ارتقاء می یابند .افرادی که طبق ضوابط مصوب به عنوان نخبه تعیین می شوند و افرادی که علاوه برشرایط عمومی در بدو استخدام از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق دستورالعمل مربوط از طی نمودن برخی از رتبه ها معاف و در یکی از رتبه های بالاتر قرار می گیرند.
تبصره - 4 رتبه های خبره و عالی فقط به مشاغل کارشناسی و بالاتر اختصاصمی یابد.
 تبصره - 5 امتیاز طبقه مشاغل بهداشتی و درمانی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب 1/1 محاسبه می گردد.
ماده - 58 شاغلین مشمول این آیین نامه براساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط) ، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل ( 1300 ) و حداکثر ( 5700 )امتیاز می باشد برابر دستورالعمل پیوست بهره مند می گردند.
تبصره - 1 هنرمندان و افرادی که در حوزه های علمیه تحصیل نمود هاند بر اساس دستورالعملی که ازسوی وزارتخانه ابلاغ می شود با مقاطع تحصیلی رسمی همتراز می گردند.
ماده - 59 ارزشیابی هریک از مشاغل با رعایت ماده ( 57 )این آئین نامه و اختصاص آن به یکی از طبقات جداول حق شغل و تعیین عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطی خواهد بود که از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه ابلاغ می گردد.
ماده - 60 عناوین مدیریت و سرپرستی، متناسب با پیچیدگی وظایف و مسؤولیت ها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیت های شغلی و سایر عوامل مربوط در یکی از طبقات جدول فوق العاده مدیریت طبق دستورالعمل پیوست که حداقل امتیاز آن ( 510 ) و حداکثر آن ( 2700) است، قرار می گیرند. 

تبصره - 1 حقوق و مزایای مدیران و سرپرستان در مرحله تطبیق (1388/1/1 ) به پست های مدیریتی فوق العاده مدیریت از حقوق و مزایای افراد مشابه که بعد از 1388/1/1 منصوب شده اند به دلیل ثابت بودن مبلغ تفاوت تطبیق کمتر می باشد، لذا به موسسه اجازه داده می شود معادل ریالی تفاوت را بدون در نظر گرفتن پست مدیریتی و سرپرستی در مرحله تطبیق محاسبه و به سرجمع حقوق و مزایای کارمندان ذینفع از طریق اصلاح تفاوت تطبیق اضافه نماید.
تبصره - 2 مدیرانی که حداقل 2 سال در پست های مدیریتی انجام وظیفه نموده یا بنمایند، در صورتی که به سمت پایین تری منصوب شوند و فوق العاده مدیریت آنان در مسؤولیت جدید از 80 درصد فوق العاده مدیریت در پست قبلی کمتر باشد، به میزان مابه التفاوت تا سقف درصد دریافت خواهد نمود.این تفاوت با ارتقاء های « تفاوت فوق العاده مدیریت » مذکور به عنوان بعدی مستهلک می گردد و این مابه التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاك عمل خواهد بود.
ماده - 61 علاوه بر پرداخت های موضوع مواد 57 تا 60 (حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مدیریت) که حقوق ثابت تلقی می گردد؛ فوق العاده هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می باشد:
-1 فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا :برای مشاغل تخصصی که
شاغلین آنها دارای مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند تا به میزان % 25
امتیاز حقوق ثابت و برای سایرمشاغل تا % 20 حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد .فهرست این مناطق که در هر دوره برنامه 5 ساله به تصویب هیأت وزیران می رسد ملاك عمل خواهد بود ، میزان و نحوه برقراری فوق العاده های مذکور برابر دستورالعمل پیوست می باشد.
-2 فوق العاده ایثارگری :متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا ( 1550 ) امتیاز بهره مند می گردند .جدول تخصیص امتیازات مربوط برابر
دستورالعمل پیوست می باشد.
تبصره - 1 هرگونه تغییر در امتیاز ایثارگران یا تعاریف شمولیت ایثارگری مانند فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان % 70 به بالا تابع قانون مربوط می باشد.
تبصره - 2 کارمندانی که در زمان جنگ در مناطق جنگ زده مشغول خدمت اداری بود ه اند به ازاء هرسال خدمت در زمان جنگ ( 130 ) امتیاز در نظر گرفته می شود . ملا ك تشخیص مناطق جنگ زده مصوبات عمومی دولت خواهد بود.
تبصره - 3 به دارندگان نشان های دولتی تا ( 800 ) امتیاز تعلق می گیرد.
-3 فوق العاده سختی شرایط محیط کار :فقط به کارمندانی که در شرایط غیر متعارف محیط کار مجبوربه انجام وظیفه می باشند حداکثر تا ( 1500 ) امتیاز و در بیمارستان ها ی روانی و بخش ها ی روانی وبیمارستان های سوختگی حداکثر تا ( 3000 ) امتیاز تعلق می گیرد .تا تدوین دستورالعمل مربوط توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه و تصویب آن توسط هیأت امنا ، برقراری فوق العاده سختی کار بر اساس مصوبات قبلی همچنان قابل اجرا می باشد.
4 - فوق العاده حق اشعه :فقط به کارمندانی که در شرایط محیط کار با اشعه در ارتباط
هستند، بر اساس دستورالعملی که از سوی وزارتخانه پیشنهاد و به تصویب هیأت امنا می رسد ، به تشخیص کمیته تخصصی موسسه حداکثر تا ( 3000 ) امتیاز تعلق می گیرد .تا تدوین و تصویب دستورالعمل مربوط، برقراری فوق العاده حق اشعه بر اساس مصوبات قبلی همچنان قابل اجرا می باشد.
تبصره - 1 کارمندانی که قبل از اجرای این آیین نامه مبلغی به عنوان فوق العاده حق اشعه در یافت می نمودند چنانچه با اجرای این آیین نامه مبلغ حق اشعه آنان کاهش یابد، مبلغ قبلی همچنان ملا ك پرداخت خواهد بود.
تبصره - 2 آن دسته از کارمندانی که در مرحله تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق العاده کار با اشعه برخوردار بوده اند و این مبلغ در احکام آنان در قالب تفاوت تطبیق لحاظ گردیده است از مبلغ تفاوت تطبیق کسر و به عنوان فوق العاده اشعه در کنار فوق العاده سختی کار محاسبه و تا هنگامی که به کار با اشعه اشتغال داشته باشند برقرار می گردد.
5 - کمک هزینه عائله مندی و اولاد :به کارمندان مرد شاغل، بازنشسته و از کار افتاده مشمول این قانون که دارای همسر می باشند معادل 810 امتیاز بابت کمک هزینه عائله مندی و به ازاء هر فرزند معادل 210 امتیاز تا سقف 3 فرزند به عنوان کمک هزینه اولاد قابل پرداخت می باشد
.
تبصره - 1 حداکثر سن برای اولاد ذکور که از مزایای این بند استفاده می کنند تا 20 سال و به شرط ادامه تحصیل و غیرشاغل بودن فرزند تا 25 سال تمام.
تبصره - 2 اولاد اناث مادام که شوهر یا شغل نداشته باشند بدون رعایت سقف سنی.
تبصره - 3 کارمندان زن شاغل، بازنشسته، از کار افتاده و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده (همسر فوت کرده یا مطلقه باشد) و یا همسر آنان معلول و یا ازکارافتاده کلی باشد از مزایای کمک هزینه عائله مندی این بند بهره مند می شوند .در صورتی که این کارمندان به تنهایی متکفل مخارج فرزندان خود بر اساس رأی مراجع ذی صلاح باشند، از مزایای کمک هزینه اولاد نیز بهره مند می شوند .این افراد در صورت ازدواج مجدد چنانچه متکفل مخارج فرزندان خود بر اساس رای مراجع ذی صلاح باشند، ازمزایای کمک هزینه اولاد بهره مند می گردند.
تبصره - 4 فرزندان معلول و ازکارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذیربط مشمول
محدودیت سقف سنی مزبور نمی باشند.
تبصره - 5 چند قلو زایی تا زایمان سوم مشمول کمک هزینه اولاد می گردد.
-6 فوق العاده شغل :برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصصو مهارت ها، پیچیدگی وظایف ومسؤولیت ها و شرایط بازار کار برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر ( 700 ) امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر ( 1500 ) امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر ( 2000 ) امتیاز تعیین می گردد. برقراری این فوق العاده منوط به تدوین دستورالعملی است که از سوی معاونت توسعه مد یریت و منابع وزارتخانه تهیه و به تصویب هیأت امناء می رسد.
-7 فوق العاده کارایی و عملکرد :دستورالعمل مربوط به این فوق العاده ازسوی وزارتخانه تهیه و پس از تصویب هیات امنا اجرا می شود.
-8 فوق العاده نوبت کاری :به متصدیان مشاغلی پرداخت می گردد که در نوبت های غیر
متعارف ساعت اداری به صورت تمام وقت، مستمر و گردشی ملزم به انجام وظیفه می باشند . این فوق العاده در قالب جدول امتیازات مندرج در دستورالعمل پیوست (موضوع ماده 13 دستورالعمل حق شغل، حق شاغل )به کارمندان مشمول قابل پرداخت می باشد.
-9 موسسه مجاز است به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور، جابجائی محل خدمت، کسر صندوق و تضمین، مبالغی را برابر آیین نامه و دستورالعمل مربوط که از سو ی وزارتخانه پیشنهاد و به تصویب هیأت امنا می رسد ، پرداخت نماید.
تبصره -تا تصویب و ابلاغ دستورالعمل از سوی وزارتخانه، ضوابط مربوط در حوزه کارمندان دولت ملاك عمل خواهد بود.
10 درصورتی که بنا به درخواست موسسه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت - اداری گردند، پرداخت مبالغی تحت عنوان اضافه کار(حداکثر تاسقف 175 ساعت در ماه) بلامانع است.
تبصره -نرخ یک ساعت فوق العاده اضافه کاری کارمندان موسسه به شرح ذیل محاسبه می شود. مبلغ (حق شغل +حق شاغل +فوق العاده مدیریت)تقسیم بر  160 = مبلغ یک ساعت فوق العاده اضافه کاری)
-11 دستورالعمل حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التألیف که از سوی وزارتخانه به موسسه پیشنهاد می شود با تصویب هیأت امنا قابل اجرا خواهد بود .تا ابلاغ دستورالعمل مذکور مصوبات قبلی قابل اجرا می باشد.
-12 فوق العاده ویژه :در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل مهارت، مسؤولیت، ریسک پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت ها در درآمد موسسه ، مخاطرات شغل ، موقعیت شغل در بازار کار داخلی بین المللی، میزان ارباب رجوع و حساسیت کار، برای حداکثر % 25 از مشاغل موسسه حد اکثر تا % 50 سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مندرج در این آیین نامه ، در نظر گرفته خواهد شد.
مشاغل مورد نظر و میزان فوق العاده مذکور، حسب پیشنهاد موسسه و تأیید معاونت توسعه مدیریت ومنابع وزارتخانه و تصویب هیأت امناء قابل پرداخت میباشد.
-13 موسسه اجازه دارد بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت پیشنهاد و به تصویب هیأت امنا می رسد به افراد مشمول کارانه پرداخت نماید تا تهیه دستورالعمل جدید اداره نظام نو ین بیمارستان ها، همچنان بر اساس دستوالعمل قبلی نسبت به پرداخت کارانه افراد مشمول اقدام خواهد شد.
-14 فوق العاده حق محرومیت از مطب :به دارندگان مدرك دکتری در رشته های گروه
پزشکی ( پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی) که تمام وقت برابر مقررات درواحدهای مختلف موسسه شاغل می باشند مشروط به اینکه در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی ، مطب،داروخانه، آزمایشگاه، بیمارستان، درمانگاه و سایر واحدهای بخش خصوصی و خیریه به فعا لیت انتفاعی تخصصی اشتغال نداشته باشند، پرداخت می گردد .تا تدوین دستورالعمل مربوط توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه و تصویب توسط هیأت امناء، مبلغ فوق العاده محرومیت از مطب، برابرضوابط قبلی همچنان قابل پرداخت می باشد.
-15 حق الزحمه طرح تمام وقتی :به منظور استفاده از خدمات دارندگان مدر ك دکترای حرفه ای دررشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی، دامپزشکی و متخصصین گروه علوم پزشکی در غیر ساعات اداری با هدف توسعه و گسترش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح ستادی و اجرایی موسسه اعم از روستاها و شهرها و تأمین کادر مورد نیاز آن ، موسسه مجاز است تا تدوین دستورالعمل مربوط توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه و تصو یب توسط هیأت امناء، مبلغ حق الزحمه طرح تمام وقتی ، برابر ضوابط قبلی همچنان قابل پرداخت می باشد.
تبصره - برقراری حق الزحمه تمام وقتی برای سایر مشاغل منوط به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه و تصویب توسط هیأت امنا خواهد بود.
16 - موسسه مجاز است پس از تصویب هیأت امناء، فوق العاده خاصی را حسب مورد بر
اساس عواملی نظیر " مدرك تحصیلی، سابقه خدمت، شغل، مناطق کمتر توسعه یافته " تحت عنوان فوق العاده خاصهیأت امناء به کارمندان موسسه پرداخت نماید .این فوق العاده بر مبنای مجموع ریالی حق شغل و حق شاغل در عدد ثابتی که از سوی هیأت امناء اعلام می شود، ضرب می گردد. 
(حق شغل + حق شاغل ) * k = (فوق العاده خاص هیأت امنا)

17 - به موسسسه اجازه داده می شود حسب پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارتخانه و تصویب هیأت امنا بر ای کارمندان خود (رسمی، پیمانی و قراردادی) فوق العاده جذب به میزان سی و پنج درصد (% 35 ) حقوق ومزایا ی مستمر برقرار و ماهانه پرداخت نماید.
-18 پرداخت حق فنی به پرسنل دارای تجربه و مدرك مرتبط شاغل (رسمی ، پیما نی ،
قراردادی) براساس دستورالعملی خواهد بود که از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع پیشنهاد و به تصویب هیأت امنا می رسد خواهد شد .تا ابلاغ دستورالعمل مذکور پرداخت حق فنی به مشاغلی که مطابق مصوبات قبلی مشمول مبالغ فوق گردیده اند،بلامانع می باشد.
ماده - 62 فوق العاده های ایثارگری، نشان های دولتی، خدمت اداری در مناطق جنگ زده، سختی شرایط محیط کار، فوق العاده شغل ،فوق العاده اشعه و حق جذب به عنوان" فوق العاده مستمر "تلقی می گردد.
ماده - 63 شرایط تصدی مشاغل عمومی و اختصاصی موسسه به تناسب وظایف پست های قابل تخصیص به هرشغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره های آموزشی مورد نیاز وعوامل موثر دیگر با پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه و تصویب هیأ امنا تعیین می گردد و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور، رعایت شرایط مصوب الزامی می باشد.
ماده - 64 موسسه مجاز است با کارمندانی که به سمت های مقامات سیاسی مندرج در قانون مدیریتخدمات کشوری منصوب می گردند در زمان انتصاب به سمت های مقامات و اشتغال مجدد در موسسه با آنان برابر مفاد قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن رفتار نماید.
ماده - 65 میزان عیدی پایان سال کارمندان موسسه حداقل برابر مصوبات عمومی دولت که از سو ی وزارتخانه اعلام می گردد، خواهد بود.
ماده - 66 حداقل حقوق ثابت و مزایای مستمر کارمندان موسسه در هر سال از سو ی
وزارتخانه اعلام خواهد شد.
ماده - 67 کل مبالغ پرداختی به مشمولین این آیی ننامه اعم از مستمر، غیر مستمر، پاداش و هزینه ها، باید در فیش حقوقی کارمندان درج گردد.
تبصره -دستورالعمل میزان و نحوه پرداخت های مزایای غیر مستمر و امور رفاهی، ورزشی و تفریحی کارمندان با پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه به تصویب هیات امناء خواهد رسید.
ماده - 68 حقوق و مزایای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان برابر مفاد این فصل تعیین وبرقرار می گردد.
ماده - 69 دستورالعمل نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان قراردادی توسط معاونت
توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه تهیه و پس از تصویب هیات امنا ابلاغ خواهد شد .تا ابلاغ
دستورالعمل مورد نظر براساس مصوبات قبلی هیأت امناء در موسسه با کارمندان قراردادی رفتار خواهد شد.
ماده - 70 حقوق و مزایای پیام آوران بهداشت صرفا بر اساس مصوبات ستاد کل نیروهای
مسلح کشور قابل پرداخت است.
تبصره -پرداخت حق الزحمه تمام وقتی به پزشکان پیام آور بهداشت، صرفا در صورت ارایه
خدمت به صورت تمام وقت و در نقاط محروم روستایی و کمتر توسعه یافته بلامانع است.
ماده - 71 حقوق و مزایای اتباع بیگانه برابر مواد این فصل تعیین و برقرار می گردد.
ماده - 72 حقوق و مزایای بازنشستگانی که برابر مقررات و مواد این آیین نامه برای مدت
مشخص به کارگرفته می شوند برابر مفاد این فصل تعیین و پرداخت می گردد .ملاك محاسبه حقوق و مزایای این افراد،مطابق با آخرین مدرك تحصیلی، کل سنوات خدمتی فرد که ملاك بازنشستگی قرار گرفته و نوع شغلی که در حال حاضر به فرد واگذار شده است، می باشد.
ماده - 73 بابت شرکت کارمندان و سایر افراد در جلسات مورد نیاز موسسه (که جزو وظایف اصلی کارمند نمی باشد) برای هر جلسه مبلغی به عنوان حق جلسه قابل پرداخت است . دستورالعمل مورد نیازتوسط معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه تهیه و از سوی هیأت امناء ابلاغ خواهد شد.
ماده - 74 به منظور تشویق و ترغیب کارمندان موسسه در زمینه های فرهنگی و اجرایی و همکاری ومشارکت در خصوص برگزاری مراسم، اجرای همایش ها، آزمون ها و موارد مشابه آن، مبالغی به عنوان حق الزحمه به آنان پرداخت خواهد شد .دستورالعمل مورد نیاز از طریق هیأت امناء ابلاغ می شود.
ماده - 75 احکام کارگزینی صادره ناشی از قانون استخدام کشوری، قانون مدیریت خدمات کشوری ،بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مصوبات قبلی که تا تصویب ای آیین نامه صادر شده اند مورد تأیید می باشد، بدیهی است احکام معوقه و استحقاقی کارمندان قبل از تاریخ اجرای این فصل تابع قوانین و دستورالعمل های قبلی خواهد بود

طبقه بندی: اخبار،  اطلاعیه ها،  اخبار عمومی،  حق جذب،  فوق العاده جذب، 
[ 1390/09/5 ] [ 16:09 ] [ مدیر وبلاگ ]
نظرات
تعداد بازدید :

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

وبلاگی در رابطه با كارگزینی و صدور احكام و بخشنامه های مربوطه می باشد و به پیگیری و انعکاس مطالبات حقوقی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی از قبیل فوق العاده شغل، فوق العاده ویژه، فوق العاده خاص، حذف سقف فوق العاده جذب هیات امنا پرداخته شده است .


آدرس پست الكترونیك:
mukkurdistan@gmail.com
موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
// ///